I. Klauzula RODO

II. Regulamin składania zamówień kwiatów w serwisie dublinowski.com

III. Polityka Cookies

WSTĘP

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych (RODO), regulamin składania zamówień kwiatów w serwisie dublinowski.com oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

I. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Andrzej Dublinowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Pogrzebowe Andrzej Dublinowski z siedzibą: ul. Kasztanowa 1 F/7, 83-400 Kościerzyna.

Z administratorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres wskazany powyżej, przez e-mail: biuro@dublinowski.com, telefonicznie: +48 609-479-262

2. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

1) zawarcia umowy i świadczenia na Twoją rzecz usługi prowadzenia internetowej księgi pamięci, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta z Tobą umowa zlecenia na świadczenie powyższej usługi, zamówionej poprzez serwis dublinowski.com lub w siedzibie firmy, wskazanej w punkcie 1

2) zawarcia umowy i świadczenia na Twoją rzecz usługi zakupu i dostarczenia zakupionych w serwisie dublinowski.com kwiatów/wiązanek pogrzebowych, których dostarczenie zlecasz poprzez formularz znajdujący się w serwisie dublinowski.com

3) zawarcia umowy i świadczenia na Twoją rzecz usługi dostarczenia kondolencji w formie papierowej upoważnionej osobie, którą jest osoba zlecająca firmie organizację uroczystości pogrzebowych

4) świadczenia usługi w postaci wpisania do kalendarza nabożeństw terminów i miejsc mszy świętych w intencji zmarłych

5) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

6) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami,

7) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich m.in. jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze,

8) tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na planowaniu rozwoju usług i prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

1) należycie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonaniu świadczonych usług oraz uprawnione przepisami prawa.

2) osoba, zlecająca naszej firmie organizację uroczystości pogrzebowych – jedynie w przypadku skorzystania z formularza w serwisie dublinowski.com i wysłania takiej osobie poprzez specjalnie przygotowany formularz kondolencji, które przekazywane będą w formie papierowej

4. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.

5. Okres przechowywania danych. Twoje dane osobowe przechowywane będą w zakresie:

1) zawartej umowy na świadczenie usług: prowadzenia internetowej księgi pamięci, zakupu i dostarczenia zakupionych w serwisie dublinowski.com kwiatów/wiązanek pogrzebowych oraz dostarczenia upoważnionej osobie, zlecającej nam organizację uroczystości pogrzebowych, kondolencji w formie papierowej – przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową,

2) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez czas dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

3) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez czas wykonania obowiązków,

4) tworzenia zestawień, analiz, statystyk – przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

6. Prawa osób, których dane dotyczą – Twoje prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem (dane kontaktowe w punkcie 1).

7. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia na Twoją rzecz usług: prowadzenia internetowej księgi pamięci, kalendarza nabożeństw, zakupu i dostarczenia zakupionych w serwisie dublinowski.com kwiatów/wiązanek pogrzebowych oraz dostarczenia upoważnionej osobie, zlecającej nam organizację uroczystości pogrzebowych, kondolencji w formie papierowej. Profilowanie. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail oraz numeru telefonu użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail oraz numer telefonu użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

8. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

9. Prawo do składania skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

II REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ  KWIATÓW PRZEZ SERWIS DUBLINOWSKI.COM

1. Serwis dublinowski.com umożliwia składanie zamówień online oraz telefonicznych na wiązanki/wieńce pogrzebowe, dostarczane na uroczystości pogrzebowe, realizowane przez Usługi Pogrzebowe Andrzej Dublinowski, a wskazane przez zamawiającego. Całkowity koszt kwiatów oraz usługi transportu kwiatów od momentu rozpoczęcia pożegnania zmarłej osoby w dniu pogrzebu do momentu uroczystości pogrzebowych na Cmentarzu, zawarty jest w formularzu składania zamówień, znajdujący się pod adresem dublinowski.com/kwiaty a w przypadku zamówień specjalnych lub składanych drogą telefoniczną, o całkowitym koszcie zamawiający jest informowany drogą SMS oraz email. Wszystkie informacje dotyczące zamówienia, właściciel serwisu wysyła do zamawiającego z adresu e-mail: biuro@dublinowski.com

2. W celu ochrony dóbr własnych, właściciel serwisu dublinowski.com zastrzega sobie prawo do indywidualnej weryfikacji złożonego zamówienia poprzez kontakt e-mail/telefoniczny korzystając z danych, podanych przez zamawiającego. Po pozytywnej weryfikacji, właściciel serwisu wysyła drogą SMS do zamawiającego informację o przejściu pozytywnej weryfikacji zamówienia i na adres e-mail, podany przez zamawiającego, wysyła informacje o danych do przelewu na rachunek bankowy właściciela serwisu dublinowski.com, w celu zapłaty za złożone zamówienie., chyba, że zamawiający jako sposób zapłaty wybrał "gotówkę przy odbiorze".

3. Płatności za zamówienia należy uiścić gotówką przy odbiorze kwiatów lub przelewem bankowym na wysłane drogą e-mail przez właściciela serwisu dane bankowe najpóźniej do godziny 16:00 w dniu poprzedzającym uroczystości pogrzebowe osoby, na pogrzeb której kwiaty zostały zamówione. Po indywidualnej weryfikacji przeprowadzonej przez właściciela serwisu dublinowski.com, nie ma możliwości anulowania zamówienia przez zamawiającego.

4. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z właścicielem serwisu dublinowski.com w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy.

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować właściciela serwisu (Usługi Pogrzebowe Andrzej Dublinowski ul. Kasztanowa 1 F/7, 83-400 Kościerzyna / e-mail: biuro@dublinowski.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy właściciel serwisu dublinowski.com zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym właściciel serwisu został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Właściciel serwisu dublinowski.com może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zamówionych na rzecz zmawiającego kwiatów lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Zwracane zamówienie należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował właściciela serwisu o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zamówienia wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówienia.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia usług, jeżeli właściciel serwisu dublinowski.com wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i spełniono obowiązek poinformowania (przed rozpoczęciem świadczenia) Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia oraz w przypadku świadczeń, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (kwiaty i ich kompozycje florystyczne na specjalne zamówienie klienta), a także gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; stosownie do przepisów art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

III. Polityka Cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
realizacji celów określonych poniżej w części "Istotne techniki marketingowe";

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

3. Istotne techniki marketingowe. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: az.pl

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki lub zaprzestać korzystania z serwisu dublinowski.com. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www